Đặc sản Bắc Giang

Bánh gio

5.000

Đặc sản Bắc Giang

Rượu làng Vân

250.000

Đặc sản Bắc Giang

Mỳ chũ

40.000

Đặc sản Bắc Giang

Bánh đa kế

30.000

Đặc sản Bắc Giang

Đặc sản Bắc Giang

Đặc sản Bắc Giang